Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogistautbildning

Ansökan öppen

Nästa pedagogistautbildning startar i september 2021. Ansökningsperiod är öppen till den 31 maj 2021. Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor sedan den första utbildningen startade för sexton år sedan. En utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagogistan, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Preliminär kostnad: 39 690 kr + moms. Utöver detta tillkommer resor till och från samtliga kurstillfällen, vilka ombesörjs av deltagarna själva.

Kursstart: 21-23 september 2021

Ansökningsperiod: öppen till 31 maj 2021

Pedagogistautbildningen vänder sig i första hand till lärare inom förskola eller skola som skall utveckla en ny roll som pedagogisk ledare och vill fördjupa sina kunskaper kring ledning av pedagogiskt arbete, eller en handledare som vill utveckla sin roll med ”pedagogista”-kompetens.

Reggio Emilia Institutet har utbildat många pedagogistor under de sexton år som man genomfört denna utbildning, en utbildning som hämtat sin inspiration från det pedagogiska ledarskapet, pedagogistan, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.

Med inspiration från de kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia och deras mångåriga erfarenhet av pedagogistor som en viktig del i det pedagogiska ledarskapet inbjuder Reggio Emilia Institutet till denna pedagogistautbildning, som genomförs i nära samarbete med Reggio Children i Italien. Utbildningen sträcker sig över tre terminer. Dessa terminer är organiserade med ett kursinnehåll som överensstämmer med ett av pedagogistans viktigaste uppdrag; att planera, genomföra och utvärdera de projekt som förskolor och skolor arbetar med.

Pedagoger i förskolor och skolor i Sverige har under många år inspirerats av arbetssättet och den filosofiska grund som förskolorna i Reggio Emilia tar sin utgångspunkt i. För att detta arbete skall kunna utvecklas behöver både organisationer och ledare utmanas och fördjupa sitt tänkande. 

Syftet med utbildningen är att utveckla en organisation i förskola och skola som utgår från att de värdeställningstaganden som verksamheten bygger på är förbundna med barns utforskande och lärande. Utbildningen syftar också till att utveckla reflekterande organisationer med respekt för barn som kompetenta medborgare och där barn, föräldrar och pedagoger är i ett gemensamt utforskande.

Den som deltar i utbildningen måste vara bekant med Reggio Emilias värdegrund och ha erfarenheter att arbeta projekterande med pedagogisk dokumentation. Du som söker behöver därför vara övertygad om att det antingen redan finns eller att det genom din utbildning kan skapas förutsättningar för en ”pedagogista”-kompetens i din organisation. Din ansökan behöver alltså vara förankrad i din organisation.

Du som går utbildningen kan vara antingen en lärare inom förskola eller skola som skall utveckla en ny roll, en pedagogisk ledare som vill fördjupa dina kunskaper kring ledning av pedagogiskt arbete eller en handledare som vill utveckla din roll med ”pedagogista”-kompetens. Du skall kunna sätta av tid mellan träffarna för litteraturläsning och de uppgifter du får under utbildningen, både gruppbaserade och individuella.

Preliminär kostnad: 39 690 kr + moms. Utöver detta tillkommer resor till och från samtliga kurstillfällen, vilka ombesörjs av deltagarna själva.

Kursledning: Sofia Hedin, Maria Hedberg och Lovisa Sköldefors

Du skall ha datorvana och tillgång till Internet är nödvändigt eftersom vi använder webben för gemensam reflektion efter och inför nya träffar.

Utbildningen är innehållsmässigt uppdelad i tre block där vi tillsammans:

 1. Identifierar den pedagogiska och ideologiska idén om den nya roll vi skall skapa eller vidareutveckla.

 2. Definierar verktyg, både teoretiska och praktiska, som behöver utmärka den nya eller den vidareutvecklade rollen.
 3. Formulerar hur pedagogistarollen kan tillämpas i den egna verksamheten, med hjälp av uppgifter och handledning av kursledningen och i dialog med kurskollegor.

Utbildningstiden består av 20 dagar och kommer att vara förlagd till Stockholm.

Kursdeltagarna kommer att behöva arbeta mellan kurstillfällena både individuellt och i grupp, bland annat kring det samarbetsprojekt man gör med ett arbetslag, dels via skuggning, studiebesök, reflektion och litteraturläsning.

Antal kurstillfällen
Pedagogistautbildningen består av 20 dagar vid åtta tillfällen under hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022.

Utbildningen avslutas med en rapport och kursintyg utfärdas efter godkänd utbildning.

Ansökan:

I din skriftliga ansökan skall du:

 • beskriva varför du vill gå utbildningen.
 • förklara hur den organisation du finns i kan utvecklas med stöd av reflektion och dokumentation.
 • beskriva dina och din organisations tidigare erfarenheter, exempelvis utbildning och nätverksarbete, kring dokumentationsarbete och projekterande arbetssätt. 
 • skicka med en kortare dokumentation från ditt sammanhang. Denna dokumentation skall utgå från det pedagogiska arbetet i barngrupp.

Eftersom antal platser är begränsade och vi inte kan garantera att alla sökande kommer med är din ansökan viktig.

Vid ett urval kommer de sökande att prioriteras som:

 • kan påvisa att ansökan är förankrad i en organisation, ansvarig chef bör därför bekräfta sitt stöd med ett brev.
 • har relevant högskoleutbildning.
 • arbetar som förskollärare, lärare i grundskola, handledare eller ledare med projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.
 • hänsyn tas också till en spridning av kursdeltagarna i landet.

Ange förutom namn även hemadress, mejladress och mobilnummer.

Ansökningsperiod:

Ansökningsperiod är öppen till den 31 maj 2021.

Ansökan mejlas till:
info@reggioemilia.se

Har du frågor kan du kontakta:

Maria Hedberg: maria.hedberg@reggioemilia.se

FAQ

• Hur många dagar är utbildningen? 20 dagar fördelade på tre terminer.
• När startar utbildningen? Nästa pedagogistautbildning startar september 2021.
• När är ansökningstiden? Ansökningsperioden är öppen. Sista ansökningsdag kommer är 31 maj. 
• När får jag besked om jag har kommit in? Antagningsbesked kommer först en tid efter ansökningstidens slut.