Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Slide, Panelen Nr 4, 2023

Synvinkeln: Erik Hall om det ”dödliga våldet” och skolan

2023-11-07

I Panelen, Modern Barndoms återkommande sida i papperstidningen där tre personer får svara på en aktuell fråga, får tre rektorer i skola och förskola i nr 4, 2023, svara på frågan: Hur påverkar det dödliga våldet ert arbete med barnen i förskola/skola? På Modern Barndoms hemsida publicerar vi nu två av dem som önskade ge längre svar. Här Erik Halls, tf rektor på Visättra skolan (f-klass–åk 6) i Huddinge kommun, svar i dess helhet:

– För oss blev det här tyvärr högst aktuellt redan för två läsår sedan då två av våra elever blev skottskadade och vi fick göra gediget arbete med initial krishantering. Steg 1 var att möta upp eleverna på sommarlovsfritids och att skolans dåvarande rektor gick ut med tydlig information i samverkan med berörda myndigheter som polis och socialtjänst till alla vårdnadshavare via vår lärplattform. Jag arbetade då som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan på skolan och mötte de direkt berörda familjerna tillsammans med trygghetsansvarig, och även barn som sett händelsen var med, och pratade med dem om vårt planerade arbete framåt, eftersom det var viktigt att de fick vara delaktiga och ge sitt samtycke till vårt arbete.

Vid våra tre ”Likvärdig start”-dagar, då vi arbetar med samma teman i samtliga årskurser, gav vi alla elever samma information och vi arbetade för att stärka bilden av Visättra som område. I planeringsarbetet tog vi stöd av Rädda barnen och av socialtjänsten i Huddinge kommun. Vi hade ingen erfarenhet av liknande arbete så vi ville ta stöd av experter inom området.

Vi ville också lyfta det fina med vårt område, så vi gjorde en film #viärvisättra (som finns på skolans Youtube-kanal) där personalen, vårdnadshavare och elever lyfte vad de ser som positivt med Visättra som område. Filmen visades för eleverna i klasserna och sedan fick de prata om vad de ser som positivt med Visättra. Elevernas vårdnadshavare fick ta del av arbetet i syfte att prata vidare om ämnet hemma. Vårdnadshavare fick även ta del av samma information och planering som eleverna. Viktigt att vi får med vårdnadshavare i arbetet. Ett arbete vi gör tillsammans!

Under samma period spelade vi in ett panelsamtal där vi i skolan, tillsammans med skolpsykolog och socialtjänsten, riktade oss till vårdnadshavarna. Tema för panelsamtalet var hur man kan prata med barn om svåra händelser. Panelsamtalet delades till vårdnadshavare via lärplattformen Unikum.

Förra läsåret fick vi signal från Operativa samverkansgruppen (skola, polis, socialtjänst och lokala hyresvärdar) om ökad oro för att unga rekryteras till kriminella nätverk, så unga som 8-10 år. Vi ordnade ett föräldramöte med vårdnadshavare, socialtjänst, områdespolis, skolans trygghetsansvariga, kultur och fritid, fritidsgården och ett par från avhopparverksamhet i Stockholm för att prata om vilket stöd som finns att få inom respektive myndighet och vad man kan tänka på och göra som vårdnadshavare. Vi spelade även in ett panelsamtal med deltagare från skola, socialtjänst och polis där vi informerade om vilket stöd som finns att få i kommunen. Ett panelsamtal som gick ut till samtliga vårdnadshavare till barn på de kommunala grundskolorna. 

Dessvärre har skjutningarna fortsatt i vårt område så vi har återigen gått ut med tydlig och konkret information till vårdnadshavarna samt till vår personal som vi också backar upp om hur de kan möta och prata med eleverna. 

Nu är vi i planeringsfas för hur vi ska jobba vidare med vårt värdegrundsarbete. Det är inte en lätt avvägning med så unga elever hur mycket vi ska ta upp om det här så det inte skapar ytterligare oro. 

Det allra viktigaste för oss i skolan när det kommer till detta är ändå vårt kompensatoriska uppdrag. Därför är det så viktigt med till exempel vår rastverksamhet, att den är välfungerande och att vi skapar goda, förtroendefulla relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare. Det är viktigt att alla vet vart de ska vända sig med olika frågor och att det finns en tydlig elevhälsa som ger stöd i den här frågan och en bra samverkan mellan skola och socialtjänst och kultur och fritid, som att kommunen här nu ordnar meningsfulla aktiviteter för alla mellan 10 och 12 år. Överlag upplever jag att det finns en god samverkan mellan berörda myndigheter i Huddinge kommun. 

Det här arbetet är verkligen ett ”tillsammansarbete” mellan berörda myndigheter och vårdnadshavare. Skolan är en av flera viktiga aktörer och jag anser att det är viktigt att vi tar stöd av varandra i det här så viktiga arbetet. 

Erik Hall, tf rektor på Visättra skolan (f-klass–åk 6) i Huddinge kommun

I Modern Barndoms Panelen nr 4, 2023, svarar ytterligare två rektorer på frågan ”Hur påverkar det dödliga våldet ert arbete med barnen i förskola/skola?”:

Sara Nilsson Back, rektor för Alvägens förskola och Strigelns pedagogiska omsorg i Eskilstuna.

Jenny Chen, biträdande rektor för förskolorna i Södra Sollentuna, som också medverkar med en längre version av sitt svar här på hemsidan:

Jenny Chens svar här

Prenumerera på eller beställ lösnummer av Modern Barndom

Köp Modern Barndom nr 4 2023