Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vår organisation

2023-01-27

Reggio Emilia Institutet består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag som driver en bred affärsverksamhet. Institutets breda utbildningsverksamhet, med såväl öppet program som uppdragsutbildningar, har möjliggjort föreningens satsningar på olika praktikutvecklade projekt.

Reggio Emilia Institutet drivs av en stark pedagogisk idé som är inspirerad av de kommunala förskolorna, och numera även en kommunal grundskola, i staden Reggio Emilia i Italien. Allt sedan starten 1992 har Institutet varit en mötesplats för alla som vill undersöka och verka för barns och ungas möjligheter och rättigheter. Reggio Emilia Institutet söker förbinda olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett kooperativt lärande genom ett kollektivt experimenterande. Ett lärande som är i ständig rörelse och som bygger på utforskande och delaktighet i dialog, på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Mer om Reggio Emilia Institutet här

Reggio Emilia Institutets strävan mot att förbinda olika kompetenser och söka dialog på många olika nivåer innefattar också ett utbildningspolitiskt uppdrag. I det arbetet – i att inspirera och utveckla den svenska förskolan och skolan – ingår även att agera i olika förskole- och skolpolitiska instanser, till exempel att vara remissinstans. Nu senast, hösten 2021, har Reggio Emilia Institutet skrivit ett remissvar till Utbildningsdepartementets betänkande SOU 2121:33 om En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Reggio Emilia Institutet har också varit delaktiga i Skolverkets arbete med att ta fram ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan, LpFö18. Dessa två remissvar finns att ta del av här.

Reggio Emilia Institutets REMISSVAR till Skolverket ang. FÖRSLAG TILL REVIDERAD LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN, 2018, OCH TILL REGERINGENS BETÄNKANDE EN TIOÅRIG GRUNDSKOLA, 2021

Reggio Emilia Institutet verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och konsulter
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer utifrån vårt miljöengagemang
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta vår miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Läs vår fullständiga miljöpolicy här

Personuppgifter används av Reggio Emilia Institutet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Vi sparar inte känsliga personuppgifter utan att få medgivande och överför inte personuppgifter till någon annan part. Vi har tydliga regler och rutiner för hur vi sparar personuppgifter i vårt ordersystem – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – varför vi gör det och hur länge vi ska spara dem. Vi ser till att inte spara dem längre tid än nödvändigt.

Läs vår integritetspolicy här

BOLAGET & VINSTEN

Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening äger Reggio Emilia Institutets aktiebolag. Vinsten i aktiebolaget återinvesteras i olika utvecklingsprojekt, vilka initieras och drivs av Institutet i samarbete med förskolor och skolor, samt forskare och personer med andra yrken och kompetenser. Syftet med projekten är att bidra till utveckling av svensk förskolas och skolas praktik med utgångspunkt i den pedagogiska idén.

Mer om utvecklingsprojekten här

FÖRENINGEN

Den ekonomiska föreningen består för närvarande av 112 medlemmar, varav de flesta är verksamma inom förskola och skola, och som aktivt och under lång tid har verkat inom Reggio Emilia Institutet på olika sätt.

Det finns olika sätt att engagera sig i Reggio Emilia Institutets verksamhet och pedagogiska idé:

NÄTVERKEN

Reggio Emilia Institutet har vuxit sig starkt ur de nätverk som fanns runt det lilla Institutet när det startade 1992. Många av både Institutets medlemmar och andra intresserade deltar och engagerar sig i de lokala eller regional nätverk som numera finns runt om i landet. Nätverken är öppna för och välkomnar alla intresserade som vill delta i deras verksamhet.

Mer om nätverken och kontaktuppgifter här

Den pedagogiska filosofins historia – En lokal "motståndsrörelse"

Reggio Emilias pedagogiska filosofi startades som en lokal ”motståndsrörelse” mot det fascistiska arvet efter andra världskriget av kvinnorörelsen i staden och av folkskolläraren Loris Malaguzzi som sedan blev stadens barnomsorgschef. Kvinnorna och Loris Malaguzzi ville försöka ”vaccinera” varje ny generation mot alla former av antidemokratiska rörelser genom att börja med barnen. Loris Malaguzzi fortsatte sedan under decennier, tillsammans med föräldrar, pedagoger, näringsliv och politiker i sin stad, att utveckla denna pedagogiska filosofi vidare. Loris Malaguzzi såg tidigt barn som rikt utrustade, med hundra språk (alla olika estetiska uttryck likaväl som matematiska och naturvetenskapliga) av vilka vi berövar dem nittionio.

Ut över världen

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är idag spridd över världen, inte minst i Sverige, bland annat genom Reggio Children, det internationella centrum som finns i Reggio Emilia för att sprida, försvara och utveckla barnens rättigheter och deras potential. Sverige har ett omfattande och sedan länge intensivt utbyte med pedagogerna i Reggio Emilia. Sedan 1993 år finns Reggio Emilia Institutet i Stockholm, en ekonomisk förening och ett aktiebolag som erbjuder utbildningar, kurser, material, handledning och pedagogisk utveckling genom bland annat olika projekt och pedagogisk dokumentation.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Staden och kommunen Reggio Emilia i Emilia Romagna regionen i norra Italien är idag känd över världen för sin nyskapande pedagogiska filosofi. Det finns idag många Reggio Emilia inspirerade förskolor i Sverige och i övriga Norden, i USA, samt på många andra håll i världen.

Det hela började 1963 efter att folkskolläraren och sedemera barnomsorgschefen i Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, fick chans att utveckla sina pedagogiska tankar (med rötter i Maria Montessori, Vygotskij, systrarna Agazzi, Piaget, Freinet, Dewey, Freire) i Reggio Emilia, inte minst tack vare kvinnorörelsen i staden. Han hade samtidigt försökt genomföra sina idéer om att särskilt satsa på barnen i grannstaden Modena, men misslyckats. Redan från första början har Reggio Emilias pedagogiska filosofi handlat om en syn på barn och unga som kompetenta och viktiga medborgare – och en pedagogik för demokrati och lokal utveckling.

Carla Rinaldi, f d ordförande för Reggio Children, förklarar det så här: 

Mer om utbildningarna här

MODERN BARNDOM, SKRIFTERNA OCH HEMSIDAN

Genom att ge ut en egen tidning, Modern Barndom, men också andra skrifter och böcker (både egnas och andras) samt denna hemsida, vill Reggio Emilia Institutet ge många människor möjlighet att inspireras av och utmanas av denna pedagogiska filosofi och praktik.

Med Modern Barndom och de andra skrifterna och böckerna samt hemsidan vill Institutet också ge människor möjlighet att gå i dialog med detta sammanhang genom texter som kan sätta igång nya tankar, reflektioner och diskussioner vilka i sin tur kan utveckla detta sammanhang vidare.

Mer om Modern Barndom, andra skrifter och böcker här

STYRELSERNA

Samma personer ingår i Reggio Emilia Institutets båda styrelser.

I styrelsen för Reggio Emilia Institutet AB och Reggio Emilia Institutets ekonomiska förening ingår:

Anna Söderström Ahrborn, ordförande Reggio Emilia Institutets Ekonomiska förening och vice ordförande för Reggio Emilia Institutet AB, (pedagogista och ateljerista), Västerås

Sofia Hedin, vice ordförande Reggio Emilia Institutets förening, (pedagogista), Linköping

Sara Nilsson Bruun, ordförande Reggio Emilia Institutet AB (rektor) Karlstad

Carina Wällstedt Johansson, (biträdande rektor och pedagogista), Helsingborg

Karin Gandini, (grafisk formgivare och illustratör), Stockholm

Erika Björklund, (rektor & pedagogista), Knivsta

Emma Lewis, (ateljerista), Helsingborg

Lena Bäckström, (pedagogiska), Piteå

 

Reggio Emilia Institutets kontor