Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Pedagogisk dokumentation & projekterande

2023-01-27

I Reggio Emilia har man utvecklat ett verktyg, pedagogisk dokumentation, som möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, och progettazione, som är ett projektinriktat arbetssätt för att barn och elever ska få chans att fördjupa sig i sitt utforskande. Man kan säga att pedagogisk dokumentation och progettazione är ömsesidigt beroende av varandra.

Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och läroprocesser inom skilda fenomen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör också ständig omprövning. Pedagogerna, barnen och eleverna, men även andra pedagoger, föräldrar, och än fler, får vara delaktiga och reflektera utifrån dokumentationerna i efterhand, vilket ofta leder till nya upptäckter och vägval. De pedagogiska dokumentationerna är alltså inte bara ett pedagogiskt hjälpmedel för pedagogerna, utan i hög grad även för barnen och eleverna, som får vara med och reflektera och därigenom påverka sina läroprocesser. Pedagogisk dokumentation innebär därmed en grundläggande förutsättning för en pedagogik i ständig rörelse.

Verktygen för pedagogisk dokumentation kan vara videofilmer, bilder, anteckningar, föremål och teckningar som dokumenterar själva processen. Men där ingår också alltid olika tolkningar och synpunkter från barn, elever och pedagoger, och ofta även från andra som står utanför den direkta processen, exempelvis familjerna.

Systematiskt urval av samlade dokumentationer kan användas som en del i efterfrågade kvalitetsredovisningar.

Progettazione (ett projektinriktat arbetssätt) finns till för att barn och elever ska få en chans att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas bland annat utifrån ett noggrant lyssnande på barnen och eleverna för att välja vägar inom något som man vill undersöka tillsammans med dem, utifrån tidigare reflektioner, som bygger på de pedagogiska dokumentationerna. Projekten formuleras ofta mer övergripande och har inget färdigt slutmål, eftersom det öppna utforskande förhållningssättet gör att ingen kan veta på förhand vilka vägar barnen och pedagogerna, i samspel med omgivningen och olika verktyg och material, kommer att ta. De kräver ofta en noggrann förberedelse av pedagogerna, genom inläsning, experimenterande, gemensamma reflektioner och utforskande utifrån olika perspektiv och ämnesområden, beroende på projektets innehåll. Under projektens gång reflekterar också pedagogerna utifrån det gemensamma arbetet, ofta tillsammans med barnens familjer, vilka alltså förutsätter pedagogiska dokumentationer. Projekten kan vara mycket korta eller löpa över år. 

Mer om pedagogisk dokumentation

Här finns mer att läsa om Reggio Emilias pedagogiska filosofi