Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Leda förskolans barngrupp och arbetslag

Bokrecension

2023-05-29

”Ledarskap är ett högaktuellt ämne som lyfts i olika sammanhang och på olika nivåer i vårt samhälle. I boken tar författaren oss nära vardagen, ställer frågan ’Hur får vi modet och kunskapen att bli goda ledare i förskolan?’ och lyfter vikten av ledarskap i förskolans kontext.” Gunilla Essén läser "Leda förskolans barngrupp och arbetslag" (Gothia kompetens), en konkret och vardagsnära bok där författaren Lena Edlund frikostigt delar med sig av egna erfarenheter.

Leda Förskolans Barngrupp Och Arbetslag Slide Ny

Som titeln Leda förskolans barngrupp och arbetslag antyder handlar ledarskap i förskolans kontext om två olika områden. Det handlar om att leda barngruppen, vilket är arbetslagets ansvar, och om att leda sina kollegor, ett ansvar och uppdrag som ligger på förskolläraren. Utifrån dessa två områden är boken också uppdelad i två delar.

Det är vanligt att pedagoger beskriver arbetet med sitt pedagogiska uppdrag som att de följer barnens intressen, observerar och planerar utifrån det. Det ska vi göra men, menar författaren, vi måste också ta vårt ansvar att leda. Det är ett tydligt uppdrag utifrån läroplanen, Lpfö18. Ledarskap är ett komplext uppdrag och inget vi bara kan ta för givet. Vi behöver ta oss tid för att reflektera över vårt ledarskap och se det ur olika perspektiv.

Det är också viktigt att vi blir medvetna om och reflekterar över vårt osynliga ledarskap, som till exempel blickar, gester och tonfall.

Vidare behöver vi lyfta upp och synliggöra hur vi agerar förebilder, vilket är en viktig del av ledarskapet.

Författaren lyfter också vikten av att prioritera värdegrundsarbetet, hur vi förmedlar värden varje dag bland annat genom våra handlingar och vårt bemötande. Men, menar författaren, arbetet med ledarskapsfrågor och värdegrund får sällan det utrymme som behövs, tonvikten har alltmer kommit att ligga på resultat och måluppfyllelse.

Boken är konkret och praktiknära där författaren frikostigt delar med sig av egna erfarenheter. Som stöd till läsaren finns flera rutor med olika innehåll. Här finns faktarutor, konkreta exempel från vardagen, praktiska rutor med tips och råd på metoder och strategier att använda i olika situationer samt reflektionsrutor med frågor för eftertanke och reflektion. Läsaren får också ta del av olika verktyg att använda som stöd i arbetet.

Exempel på områden som tas upp är att leda samlingar, teman/projekt, konflikthantering i barngruppen men också i arbetslaget, att leda undervisning, arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet, att levandegöra alla delar av läroplanen i utbildningen och systematiskt kvalitetsarbete. Genomgående kopplar författaren till aktuell forskning och till läroplansuppdraget. En avgörande nyckel till pedagogiskt ledarskap är förmågan att skapa nära och goda relationer och på så sätt skapa tillit.

Författarens önskan är att genom boken ge stöd och vägledning till alla som vill utveckla och fördjupa sitt pedagogiska ledarskap. Hon lyckas mycket väl – genom vardagsnära händelser och handfasta råd skapas igenkänning. Boken är konkret och har verkligen sina rötter i praktiken.

Text: Gunilla Essén

Prenumerera på Modern Barndom till dig eller till din förskola/skola